ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Платформата за електронна търговия с хранителни добавки www.kings-bg.com е собственост на фирма:“ДИ ЕН ЕЙ 50“ ЕООД, регистриран в Агенция по вписванията с ЕИК: 205918651, със седалище : обл.Пловдив, общ.Пловдив, с. Труд, ул.„Янтра“No. 29, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО и адрес за кореспонденция:гр.Пловдив, ул.“Чорлу“ №84,email: khranov88@gmail.com , моб.телефон за връзка:+359 876 969 495

Hacтoящитe oбщи ycлoвия уреждат oтнoшeниятa мeждy „ДИ ЕН ЕЙ 50“ EOOД,от една страна и ĸлиeнтитe на Дружеството,от друга страна нapичaни пo-дoлy ΠOЛЗBATEЛИ.

ІІ. ПРЕДМЕТ:

Чл. 2. Настоящите общи условия регламентират взаимоотношенията между онлайн магазина www.kings-bg.com и неговите Потребители/Клиенти по повод сключване на договор за продажба на стоки. В края на поръчката си, с клик върху „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”, Вие давате своето съгласие.

2.1 С приемане на обшите условия Потребителят/клиентът декларира, че като задължително условие за ползване на услугите ще подпише декларация за информирано съгласие по образец в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Чл. 3. Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която се предлагат на Потребителите на сайта стоки.

Чл. 4. Всеки Потребител на сайта декларира, че е съгласен с правилата за защита на личните данни и настоящите Общи условия за ползване на сайта и се задължава да ги спазва, че доброволно предоставя на „ДИ ЕН ЕЙ 50“ ЕООД необходимите лични данни с цел сключване на договора, счетоводна отчетност и осъществяване на поръчка на стоки и доставка.

Чл. 5. Поръчки за стоки могат да се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

IIІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 6. Следните понятия имат посоченото по-долу значение в настоящите общи условия, освен ако изрично не е указано друго:

– „Дружество“ – Понятието обозначава юридическото лице „ДИ ЕН ЕЙ 50“ ЕООД

– „Web сайт” или „сайт” – Набор от Web страници и други файлове, свързани помежду си под домейн www.kings-bg.com;

– „Web страница” – Комбинация от различни блокове текст, хипер връзки към други страници и мултимедийни ефекти във файлов формат HTML (hyper-text markup language), който се идентифицира с http протокол. Всяка страница може да съдържа комбинация от текст и изображения;

– „Потребител” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта, директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове;

– „Клиент” – Потребител на сайта, който се е възползвал от конкретна оферта за стока, предлагана на сайта;

– „Стока” – понятието има значението на „стока” по смисъла на § 13, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, като се има предвид всяка стока, предлагана чрез сайта www.kings-bg.com

– „Договор за продажба на стоки от разстояние” – всеки договор, сключен между е ДИ ЕН ЕЙ ЕООД и Потребител/Клиент като част от организирана система за предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на онлайн платформата www.kings-bg.com;

– „Общи условия” – настоящите общи условия, които намират приложение при всички случаи на сключване на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние чрез използване на интернет платформата www.kings-bg.com;

– „Цена” – е цената на услугата/услугите, посочена на интернет страницата на www.kings-bg.com.

– „Подаръчен ваучер” – представлява договор в полза на трето лице, като Потребител закупува стока/и в полза на трето лице, което – след заплащане на цената на избраната/ите от Потребителя стоки/и – става Клиент по смисъла на настоящите общи условия, спрямо когото се предоставя/т съответната/ите услуга/и.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ.

Чл. 7. За да закупите стоки от нашия Сайт, Вие трябва:

7.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;

7.2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

7.3. Да посочите точен и валиден телефон и/или електронен адрес (e-mail)

7.4. Да не подавате фиктивни заявки или друга информация;

7.5. Да спазвате българското законодателство, приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

7.6. Да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права;

7.7. Да не се представяте за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не сте упълномощен да представлявате, или по друг начин да заблуждавате трети лица, относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Чл. 8. Сключването на договор за продажба на услуги от разстояние се осъществява през интернет страницата на ДИ ЕН ЕЙ ЕООД www.kings-bg.com . Освен при изрично изискване от страна на Клиента, договор на хартиен носител не се предоставя. Разходите (пощенски, транспортни) по получаването на договор на хартиен носител при направено изрично искане от Клиента са за негова сметка.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ WEB САЙТА www.kings-bg.com

Чл. 14. Всеки Потребител/Клиент има право да разглежда и да поръчва обявените стоки на интернет страницата www.kings-bg.com

Чл. 15. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до Търговеца се счита за отделeн договор. Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявената от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Чл. 16. Всеки Клиент има възможност да поръча неопределен брой стоки в една заявка. При необходимост от поръчка на по-голямо количество следва да се свърже с представител на ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД на имейл khranov88@gmail.com или на телефонен номер +359 876 969 495.

Чл. 17. Всеки Потребител или Клиент има право да се информира за своята поръчка. Клиентът има право да получи информация за стоките предварително – чрез запитване по електронен път, телефон или на живо.

Чл. 18. Всеки клиент, в момент на закупуване на дадена стока от електронния магазин, изразява своето съгласие с настоящите Общи условия за ползване на www.kings-bg.com .Това става автоматично преди финализирането на заявката, с отбелязване на полето „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”. В противен случай, Потребителят не може да премине към плащане на избраната/ите стока/и. Съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис това представлява валидно волеизявление от страна на Потребителя, водещо след себе си до обвързващи го последици.

Чл. 19. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане и при наличие на предварително приемане на общите условия за ползване на сайта, за валидно ще се счита заявлението за плащане, направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.

Чл. 20. За да бъде закупена определена стока, е необходимо Потребителят да направи заявка за закупуването й, посредством натискане върху бутона КУПИ. След това потребителят сам избира най-удобния за него начин на плащане.

Чл. 21. Избор на начин за плащане:

Клиентът има няколко варианта да заплати желания от него продукт:

– Наложен платеж.

  • Касово плащане в клон на произволно избрана търговска банка по сметката ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД
  • За клиентите, притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметката на ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД

Електронтият магазин инкасира плащания в брой чрез услугата „Пощенски паричен превод“.
Съгласно чл. 3 от Наредба Н-18/2006 г. на НАП това освобождава търговеца от задължението да издава касови бонове.

ЗАБЕЛЕЖКА:

– Цените на стоките са в български лева с включенен ДДС;

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС;

VII. ОТКАЗ ОТ УСЛУГАТА И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 22. Потребителят/Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на стока от разстояние, по реда на чл. 24 от настоящите Общи условия в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на стоката, но не по-късно от 24 часа преди определените дата и час на осъществяване на услугата.

Чл. 23. При отказ на Клиента от сключения договор за продажба на стока от разстояние, същият следва да заплати всички ползвани стоки до момента на отказа съгласно действащия ценоразпис на ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД, в случай че има такива.

Чл. 24. Отказът на Клиента/Потребителя от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

24.1. Когато Клиентът/Потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, същият следва да информира ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД за решението си преди изтичане на срока по чл. 22 от настоящите общи условия, като заяви намерението си за отказ недвусмислено на следния имейл адрес: khranov88@gmail.com или моб. Тел: +359 876 969495

24.2. Срокът по чл. 18 се счита за спазен, ако писменото уведомление по чл. 20.1 е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

Чл. 25. Потребителят/Клиентът има право на рекламация по общия ред съгласно Закона за защита на потребителите.

VІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ДИ ЕН ЕЙ 50“ ЕООД

Чл. 26. ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД има право да запазва информация и материали, разположени на сайта www.kings-bg.com

Чл. 27. ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД има право да спира, променя и добавя стоки по всяко време, без да уведомява допълнително своите Потребители/Клиенти. Сключените вече договори не се засягат от извършените промени. Сайтът и неговите администратори си запазват правото да правят промоционални отстъпки по всяко време, както и да ги премахват.

Чл. 28. ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД се задължава да извърши качествено и с грижата на добър търговец избраната/ите от Потребителя/Клиента стока/и, както и да се грижи за безопасността на Клиента.

Чл. 29. ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД си запазва правото във всеки един момент без предварително предупреждение да извършва промени или допълнения в общите условия за ползване на сайта.

Чл. 30. Администраторите на www.kings-bg.com имат право да премахват без предупреждение профила, както и да ограничават бъдещия достъп на Потребител, който нарушава общите правила за ползване на сайта, или по какъвто и да е начин създава смущения в нормалната работа на сайта или във всеки друг случай, в който екипът на www.kings-bg.com сметне това за уместно.

 Чл. 31. ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД не носи отговорност за вреди:

– Настъпили при временна или продължителна недостъпност на онлайн платформата на сайта по причини, които не са следствие от виновно поведение на служители на сайта.

– Настъпили вследствие виновно поведение на самия Потребител, касаещи неизпълнение на задължението му да съхранява своите лични потребителско име и парола на сайта по начин, недопускащ достъп на трети лица до тях. Електроният магазин www.kings-bg.com не носи отговорност за изгубени данни по време на преноса на информация в Интернет.

Чл. 32. ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД защитава личните данни на Потребителя и/или на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за сключване на договор.

Чл. 33. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите му актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 34 ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато същата информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация. В този случай ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ІX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 35. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни – име, имейл, телефон и адрес за доставка. По силата на регистрацията си в сайта Потребителят изразява изричното си съгласие да предостави личните си данни, както и същите да бъдат ползвани за целите на договора за извършване на услугата.

Чл. 36.Потребителят дава своето съгласие www.kings-bg.com да съхрани неговите лични данни за периода на регистрация, като след този период данните ще бъдат заличени. Клиентът може във всеки един момент да прекрати своята регистрация.

Чл. 37. ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД спазва всички разпоредби, свързани с личните данни на своите потребители и клиенти, спрямо Общия регламент относно защитата на личните данни на Европейския парламент и на Съвета (Регламнет (ЕС) 2016/679.ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД гарантира конфиденциалността на личните данни на потребителите, като те няма да бъдат предоставяни на трети лица и ще бъдат използвани само и единствено за целите, предвидени в договора. По силата на закона, ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД е длъжно да предостави личните данни при изискване от държавни органи или длъжностни лица, който са оправомощени да събират такава информация с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

Допълнитено информция се намира в раздел XI. ДОПЪЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ И РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 38. ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД притежава всички права върху целия уеб сайт.

Х. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 40. Настоящите Общи условия влизат в сила от 26.01.2020г.

Чл. 41. При промяна на настоящите Общи условия ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет в срок до 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила. Когато промените са предвидени в нормативен акт, те влизат в сила от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт.

XI. ДОПЪЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ И РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Чл. 42 Правила и политика за съхранение на лични данни и Европейския парламент и на Съвета – Регламент (ЕС) 2016/679, като www.kings-bg.com спазва всички разпоредби, свързани с личните данни на своите клиенти, спрямо Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент и на Съвета – Регламент (ЕС) 2016/679, засягащ обработването, съхранението и заличаването на лични данни.

Чл. 43 Задължения на Организатора

– Да съхранява и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, при изричното съгласие на собствениците им само и изключително за извършване на

– Под термина „лични данни“ разбираме: име и фамилия, телефон, имейл, адрес за доставка

– Да осигури защита на достъпа до тях от нежелани или недобронамерени трети лица.

– Да предоставя данни към трети лица (куриери, доставчици) само за осъществяване на поръчки и ако това се налага за извършване на услугата. Потребителите имат право да поискат сведения за тези трети лица, които имат достъп до техните лични данни.

– Данните са защитени с потребителско име и криптирана парола. Достъп до тях имат администраторите на уеб сайта. Достъп до собствените си данни имат и регистрираните с потребителско име и парола потребители.

-Да предоставя достъп на потребители до техните данни при желание от тяхна страна, да коригира или заличи при изрично желание от страна на потребителите.

– Да предоставя по всяко време на потребителите достъп до въведените лични данни. За потребителите на www.kings-bg.com достъпът се осъществява с потребителско име и парола.

-Да не съхранява излишни лични данни, които по случайност или поради еднократни услуги са били налични към момента. Те се унищожават в рамките на 24 ч.

– Да изтрие данните на клиентите в рамките на 48 часа, след заявка от тяхна страна. За да бъде направена такава, моля изпратете електронно писмо на khranov@gmail.com..

– При нарушаване неприкосновеността на съхраняваните лични данни от злонамерени трети лица или незаконното изземване на такива ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД да уведоми компетентните органи (в случая Комисия за защита на личните данни) , както и пряко засегнатите лица, собственици на тези данни. Изключение от това правило се допуска, когато компетентни държавни органи изискат базата лични данни с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

-По силата на закона да предостави лични данни на компетентните държавни органи, без да уведомява техните собственици, в случай, че тези данни са изискани

Чл. 44. Права на субектите на данни според GDPR

-Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

-Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.

– Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

-Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

-Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

– Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

-Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

– Данни като IP адреси, които могат да бъдат засечени, но не могат да бъдат свързани с конкретни лица или друга информация за тях НЕ се съхраняват от ДИ ЕН ЕЙ 50 ЕООД и се класифицират като “анонимни” данни. Изключение се допуска, когато се установи злонамерена хакер или друга атака, идваща от определен IP адрес и трябва да се уведомят съответните органи.